Organization

Education and Research Council members
ISOBE, Masahiko
CHONO, Shigeomi
NASU, Seigo
IWATA, Makoto
KIMURA, Ryo
HATTA, Akimitsu
IWASHITA, Katsushi
KUSUKAWA, Kazuhiro
TAKAGI, Masataka
MAEDA, Toshihiko
SHIMIZU, Akihiro
BAN, Kanemi
MYOJIN, Chiyo
TSUJI, Tomohiro
NAKANE, Hideaki
HAMAMURA, Masanori
WATANABE, Tsunemi

Executive faculty members
President ISOBE, Masahiko
Vice President CHONO, Shigeomi
Provost, Eikokuji Campus NASU, Seigo
Director, Education Department CHONO, Shigeomi
Director, Student Affairs Department CHONO, Shigeomi
Director, Computing Support Department IWATA, Makoto
Director, Research Department KIMURA, Ryo
Head of Academic Research, Research Department IWATA, Makoto
Dean, School of Systems Engineering IWASHITA, Katsushi
Vice Dean, School of Systems Engineering KUSUKAWA, Kazuhiro
Vice Dean, School of Systems Engineering TAKAGI, Masataka
Dean, School of Environmental Science and Engineering MAEDA, Toshihiko
Dean, School of Information SHIMIZU, Akihiro
Dean, School of Economics & Management BAN, Kanemi
Vice Dean, School of Economics & Management WATANABE, Tsunemi
Dean, Graduate School of Engineering HATTA, Akimitsu
Director, University Library and Academic Information Resources SHINOMORI, Keizo
Director, Research Institute KIMURA, Ryo
Director, Research Organization for Regional Alliances KIMURA, Ryo
Vice Director, Research Organization for Regional Alliances HAMADA, Masahiko
Director, Center for Research Collaboration KIMURA, Ryo
Director, Center for Social Alliances NAGANO, Masanobu
Director, Center for Local Sustainability HAMADA, Masahiko
Director, Research Center for Social Management Systems NASU, Seigo
Director, Risk Management Department KIMURA, Ryo
Chair, Public Relations Center OUCHI, Masahiro
Chair, Education Center FURUSAWA, Hiroshi
Chair, Teacher Education Center NAKAMURA, Naoto
Chair, Regional Education Support Center NAGASAKI, Masahiro
Chair, International Relations Center HATTA, Akimitsu
Chair, Student Affairs Center TAKAGI, Masataka
Chair, Healthcare Management Center IKE, Masayuki
Chair, Admissions Center TSUJI, Tomohiro
Chair, Student Placement Center YOKOYAMA, Kazutoshi
Chair, Computing Infrastructure Administration and Support FUKUMOTO, Masahiro